Wybierz język: PL

NASZA SZKOŁA

ZESPÓŁ SZKÓŁ

OBIEKTY i PRACOWNIE

DO POBRANIA

GALERIA

ARCHIWUM

Hala sportowa

Nawigacja: Home / GABINETY, OBIEKTY i PRACOWNIE / Hala sportowa

 Osobą odpowiedzialną za korzystanie z obiektów sportowych jest Pan Robert Sargalski
– tel kontaktowy   504 188 145GODZINY OTWARCIA
poniedziałek-  piątek :15.00 - 20:45
Sobota i niedziela po wcześniejszym uzgodnieniu
 
 
Do godz 17 pierwszeństwo z korzystania maja osoby prowadzące zajęcia sportowe z uczniami  w ramach godzin dyrektorskich i kartowych. 
 
Uchwała Nr XLII/230/214 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 czerwca 2014 r
w srawie opłat za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół w Górznie

 
Paragraf 1:Ustala sie nastepujace składki opłat za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół w Górznie
1) na zajęcia sportowe dzieci i młodzieży szkolnej placówek oświatowych prowadzonych/dotowanych przez gminę w ramach zajęć wychowania fizycznego- nieodpłatnie
2) na zawody, turnieje, treningi organizacji sportowych i klubowych młodziezy szkolnej i pozaszkolnej oraz zajęcia sportowe indywidualne osób dorosłych, instytucji i organizacji oraz zakładów pracy:
a) 50 zł brutto- 1 godz.korzystania z całej hali
b:) 25 zł brutto- 1 godz.korzystania z jednego sektora hali

Paragraf 2 Ustala się nastepujące stawki opłat za korzystanie z siłowni:
1)jednorazowe wejście- 7 zł brutto;
2) imienny karnet miesięczny (12 wejść) - 48 zł brutto;
3) imienny karnet miesięczny obejmujący wszystkie dni tygodnia - 60 zł brutto;
4) miesięczny karnet rodzinny obejmujący 3 dni w tygodniu dla minimum 2 osób - 40 zł brutto od osoby;
5) miesięczny karnet dla zakładów pracy bez ograniczeń - 550 zł brutto;
6) wejście grupowe- 50 zł brutto za godzinę;
7) w cene karnetów wliczone jest jedno wejscie na saunę w tygodniu

Paragraf 3. Odpłatność za jedną godzinę korzystania z sauny:
1) jednorazowe wejście - 50 zł brutto;
2)jednorazowe wejście w wyznaczonym dniu tygodnia - 7 zł brutto
 
Paragraf 4. Dzieci i młodzież korzysta z boisk pod opieką dorosłych.

Paragraf 5. Nie stosuje się opłat ustalonych niniejszą uchwałą w przypadku, gdy zajęcia i imprezy sportowe organizowane lub współorganizowane są przez Zespół Szkół w Górznie oraz Burmistrza Miasta i Gminy.

Paragraf 6. Upoważnia się Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie w uzgodnieniu z Burmistrzem Mista I gminy do negocjowania wysokości opłat, stosowania zwolnień z opłat na interes społeczny w przypadkach nieobjętych trescią niniejszej uchwały.

Paragraf 7. Uchylić w całości uchwałę nr XII/69/2011 Rady Gminy w Górznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie opłat za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół w Górznie.

Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie
Witold Świdziński AKTUALNOŚCI:
Zumba w Górznie
Zumba – taniec zainspirowany połączeniem elementów tańców latynoamerykańskich oraz elementów fitness. Został opracowany przez tancerza choreografa Alberto "Beto" Pereza w... Więcej


Finały Halowej Piłki Nożnej
17 marca 2012 (sobota) odbędzie się Finałowy Turniej Halowej Piłki Nożnej. Zmagania przewidziane są w godzinach od 08:00 do 12:00. Po zakończeniu zmagań sportowych odbędzie się ceremonia... Więcej


Dekanalny finał halowej piłki nożnej
Dnia 03.03.2012 odbył się dekanalny finał halowej piłki nożnej w 3 kategoriach: ministranci lektorzy młodsi lektorzy starsi Przed rozpoczęciem rozgrywek kilka słów do... Więcej


REGULAMIN HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W GÓRZNIE  
 
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie obiektu hali sportowej oraz terenie boisk przyszkolnych, na którym obiekt jest zlokalizowany.
 
PRZEZNACZENIE  
1. Hala służy do przeprowadzania programowych zajęć szkolnych, rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno sportowych. 
2. Hala nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w hali sportowej odbywają się wg wcześniej ustalonego grafiku.  Do dyspozycji uczestników oddaje się szatnie (ilość wg potrzeb) wraz z toaletami i natryskami. W szatniach, toaletach i natryskach należy zachować czystość, ład i porządek. 
3. Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania hali muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem. 
4. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
5. Wstęp do hali sportowej i części socjalnej mają: 
 - dzieci i młodzież  szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku zajęć pozalekcyjnych pełnoletniego opiekuna, 
 - kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, 
 - zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem prowadzącego, 
 - osoby prywatne, 
 - osoby oraz kibice wyłącznie na organizowanych imprezach sportowych z udziałem publiczności. Za bezpieczeństwo korzystających z hali sportowej  odpowiada Organizator zajęć lub imprez.
6. Przebywać na hali sportowej oraz korzystać z urządzeń hali mogą tylko osoby mające zajęcia sportowe.  Wszystkie osoby zobowiązane są  do przestrzegania regulaminu hali sportowej oraz podporządkowania się poleceniom  pracowników  hali, służb porządkowych oraz osób upoważnionych.
7. Przebywanie w hali sportowej w dniu imprezy określa użytkownik hali sportowej. 8. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są używać strój sportowy oraz czyste, obowiązkowo przebrane obuwie. Ze względu na dbałość o nawierzchnię podłogi zabrania się używania obuwia z czarną podeszwą i korkami. 
9. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 
- punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć, 
- utrzymania czystości w obiekcie, 
- pobierania kluczy i zamykania szatni, 
- zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie, 
- przestrzegania przepisów bhp, p. poż., ewakuacyjnych, porządkowych, 
- po zakończeniu zajęć, uporządkowania sprzętu sportowego i zdania kluczy, 
- wyłączania oświetlenia, zamykania wody w umywalniach, 
- nauczyciele, trenerzy, instruktorzy i inne osoby upoważnione do prowadzenia zajęć zobowiązani są do kontrolowania czystości obuwia sportowego uczestników zajęć. 
10. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiastowo powiadomić obsługę obiektu. 
11. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu, wyposażenia grożącego wypadkiem. 
12. W przypadku zagrożenia pożarowego należy postępować zgodnie z instrukcją p. poż. Oraz natychmiastowo przystąpić do gaszenia. 
 
ZACHOWANIE W HALI SPORTOWEJ  
1. Każdy kto przebywa w obiekcie hali powinien zachowywać się tak aby nie szkodził i nie zagrażał innym. 
2. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służb porządkowych oraz zaleceń spikera. 
3. Wszelkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym. 
 
ZAKAZY  
2. 1. Zabrania się wnoszenia na halę sportową następujących przedmiotów: 
- broni wszelkiego rodzaju, 
- przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski, 
- pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, 
- butelek, kubków, puszek wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału, 
- fajerwerków i materiałów pirotechnicznych, 
- napojów alkoholowych, - zwierząt. 
2.2.  Ponadto zakazuje się: 
- wchodzenia lub przechodzenia przez balustrady i zabezpieczenia, 
- wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (boisko, szatnie, pomieszczenia służbowe), 
- rzucania wszelkimi przedmiotami, 
- rozniecania ognia, 
- sprzedawania towarów, rozdawania ulotek, druków przeprowadzania spotkań bez zezwolenia, 
- niszczenia wszelkiego rodzaju sprzętu znajdującego się na terenie oraz okolicach obiektu, pisania na ścianach, urządzeniach, tablicach, regulaminach, 
- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania obiektu hali i terenu przyległego, 
- w całym obiekcie obowiązuję zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ    
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku w hali sportowej oraz na zewnątrz obiektu będą pociągnięte do odpowiedzialności karno - administracyjnej. 
2. Za wszelkie zniszczenia wynikłe z przyczyn niewłaściwego korzystania z urządzeń, sprzętu, itp. oraz sanitariatów obciążony będzie korzystający z usług - powodujący zniszczenie. Kierownictwo obiektów zastrzega sobie prawo występowania na drodze cywilno – prawnej z roszczeniami o zrekompensowanie wszystkich wyrządzonych na obiekcie szkód.
3. Wypadki lub szkody należy natychmiastowo zgłaszać kierownictwu obiektu.
4. Kierownictwo hali nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i mienie wartościowe pozostawione w szatniach lub innych pomieszczeniach obiektu.
 


WAŻNE LINKIWszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione.
Administrator serwisu: Brodnica - portal eBrodnica.pl / Na silniku windu.org